Club News

Newyddion clwb

Jun-July 2023

The warm weather and lighter evenings have provided opportunity for Barry dock training to get into full swing. Jun and July was another busy couple of months for the club.
Bridgend hosted the ‘Gareth Howes Memorial Polo’ event and fundraiser at Barry dock, which provided opportunity to remember a dear friend to the club. Please consider donating to Noah’s Ark Children’s hospital Charity in memory of Gareth here.
Beth and Katie represented GB women’s team at the second ECA cup in Essen (Germany). GB finished in 5th place. Full standings can be found here.
Well done to Tomos and Thomas who represented Cymru U16s at the Belfast international tournament.
Congratulations to the Sharks who finished 3rd in the national Div-one league this year!
We also had a lovely joint session with Aberfan at the Dock and Pool session training continued as usual until the end of the school term.

Mehefin - Gorffennaf 2023

Mae'r tywydd cynnes a'r nosweithiau goleuach wedi rhoi cyfle i sesiynau doc y Barri fynd yn ei anterth.

Bu Mehefin a Gorffennaf yn ddeufis prysur arall i’r clwb.

Cynhaliodd Pen-y-bont ar Ogwr ddigwyddiad ‘Polo Coffa Gareth Howes’ sef digwyddiad codi arian yn noc y Barri, a roddodd gyfle i gofio ffrind annwyl i’r clwb. Ystyriwch gyfrannu at Elusen Ysbyty Plant Arch Noa er cof am Gareth yma.
Cynrychiolodd Beth a Katie dîm merched Prydain Fawr yn ail gwpan ECA yn Essen (yr Almaen). Gorffennodd GB yn y 5ed safle.

Da iawn i Tomos a Thomas am gynrychioli tîm dan 16 Cymru yn nhwrnamaint rhyngwladol Belfast.

Llongyfarchiadau i'r Siarcod a orffennodd yn 3ydd yn y gynghrair Div-one eleni! Parhaodd hyfforddiant sesiwn Doc a Phwll fel arfer tan ddiwedd y tymor ysgol.

April-May 2023

Another busy couple of months for the club. Over Easter Tom B represented Wales U16 , Tom G, Bode, Sam and Jess represented Wales U18. Katie and Cam Wales U23 at Sait Omer, France.
The Dolphins competed a National (UK) Div 2 event, where they won 5 and lost 3 games.
The Sharks competed at a National (UK) Div 1 event where they won 6, drew 2 and lost 1.

Ebrill-Mai 2023

Cwpl o fisoedd prysur arall i'r clwb. Dros y Pasg bu Tom B yn cynrychioli Cymru dan 16 , Tom G, Bode, Sam a Jess yn cynrychioli Cymru dan 18. Katie a Cam Cymru dan 23 yn Sait Omer, Ffrainc.

Cystadlodd y Dolffiniaid mewn twrnamaint Div 2 Cenedlaethol (DU), lle enillon nhw 5 a cholli 3 gêm.

Cystadlodd y Siarcod mewn twrnamaint Div 1 Cenedlaethol (DU) lle enillon nhw 6, cipiwyd 2 a cholli 1.

Feb-Mar 2023

Over February half term the club had a lovely trip on the River Taff below Castell coch. Members have been training hard at pool sessions and this has been reflected by excellent results by the three teams.

The Sharks competed South West Div 1 and won 3/4 games. They also competed at Welsh 4s and won 4/5 games.

The Dolphins competed in South West Div 2 and Won 3, drew one.

The Orcas, having won promotion to South West bracket 3 competed well and won 2/4 games at this level.

Chwefror-Mawrth 2023

Dros hanner tymor mis Chwefror cafodd y clwb drip hyfryd ar yr Afon Taf islaw Castell coch.

Mae aelodau wedi bod yn ymarfer yn galed mewn sesiynau pwll ac adlewyrchwyd hyn gan ganlyniadau ardderchog y tri thîm.

Bu'r Siarcod yn cystadlu yn Ne Orllewin Div 1 ac ennill 3/4 gêm. Buont hefyd yn cystadlu yn Welsh 4s ac ennill 4/5 gêm.

Cystadlodd y Dolffiniaid yn Ne Orllewin Div 2 lle gwnaethon nhw ennill 3 a gorffen yn gyfartal mewn 1.

Roedd yr Orcas, ar ôl ennill dyrchafiad i fraced 3 y De Orllewin, yn cystadlu'n dda ac wedi ennill 2/4 gêm ar y lefel hon.

Jan/Feb Half term 2023

Welcome to the new website. What an absolutely awesome start to the year. Each team has had noteworthy successes in their leagues and in training. A particular area of celebration this term has been the selection of SIX of our youth members to represent Cymru at St Omer, France this Easter.
Tom G, Tom B, Bode + Sam - Welsh U18s
Katie + Cam - Welsh U23!

Team results this term were:
Sharks - Round one of UK South West Div 1 regional league. Won 4/4 games.
Welsh 4s - 3win, 1 draw 1 loss

Dolphins - Round one of UK South West Div 2 regional league. Won 3/4 Games.
Welsh 4s - 1 win, 1 draw, 3 loss.

Orcas - Round one of UK South West Div 3 regional league. Won 4/4 Games.
Welsh 4s - 3win, 2 loss.

Hanner tymor Ionawr/Chwefror 2023

Croeso i'r wefan newydd. Am ddechreuad gwych i'r flwyddyn newydd. Mae pob tîm wedi cael llwyddiannau nodedig yn eu twrnameintiau ac wrth hyfforddi. Digwyddiad arbennig i ddathlu'r tymor hwn yw dewis CHWECH o'n haelodau ieuenctid i gynrychioli Cymru yn St Omer, Ffrainc y Pasg hwn.

Tom G, Tom B, Bode + Sam - Tîm Cymru D18

Katie + Cam - Tîm Cymru dan 23!

Canlyniadau'r tymor hwn oedd:

Siarcod - Rownd un o gynghrair ranbarthol Div 1.

Ennill 4/4 gêm.

4 yr ochor - Ennill 3, gêm gyfartal 1, Colli 1

Dolffiniaid - Rownd un o gynghrair ranbarthol Div 2.

Wedi ennill 3/4 o gemau.

4 yr ochor - Ennill 1, gêm gyfartal 1, colli 1.

Orcas - Rownd un o gynghrair ranbarthol Div 3.

Ennill 4/4 Gemau.

4 pob ochor — Ennill 3, colli 2.

Clwb canŵio Pen-y-bont ar Ogwr

© 2021 Bridgend Canoe Club

Facebook icon
Instagram icon
Email icon
Intuit Mailchimp logo